Regio Zuid

Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Samenwerkingsregio Zuid

De elektrische auto krijgt een steeds prominentere plek in het straatbeeld van Nederland.
Het rijk heeft als doelstelling om alle nieuw(verkochte) auto’s in 2030 zero-emissie te laten zijn.
Dit leidt tot een toename van de behoefte aan laadpalen in zowel (semi)publieke ruimte als private ruimte.
Om te komen tot een dekkend en toekomstbestendig netwerk van (slimme) laadinfrastructuur heeft het rijk,
als onderdeel van het Klimaatakkoord, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld.
Het doel van de NAL is om laadinfrastructuur zo uit te rollen dat het geen belemmering vormt voor de uitrol van EV.
De NAL omschrijft 6 samenwerking regio’s en ondersteunt de regio’s met het lokaal (door)ontwikkelen van een toereikend en
toekomstbestendig laadinfrastructuur om elektrisch vervoer van personenauto’s tot vrachtvervoer en binnenvaart mogelijk te maken.
De provincies Noord-Brabant en Limburg vormen samen de samenwerkingsregio Zuid.

Vanmiddag 18 november vond het EVent 2021 RAL-Zuid plaats.

Een bestuurlijke bijeenkomst over elektrisch vervoer en laadinfrastructuur met
demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg,
gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie Noord-Brabant) en
Maarten van Gaans (provincie Limburg) over de lange termijn uitdagingen op landelijk niveau en de regionale samenwerking binnen RAL-Zuid.

Ook was er een paneldiscussie over de huidige opgaven rondom laadinfrastructuur met
de programma-manager provincie Limburg, Lennard van Damme,
expert mobiliteit Enexis, Willem Alting Siberg,
de voorzitter van de stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur,
Gerben-Jan Gebrandy, en ambassadeur van de Vereniging Elektrische Rijders, Nicolaas Veltman.

Los van de vele opgaven, liet het EVent zien dat we al heel goed op weg zijn binnen RAL-Zuid.
Daarom werd vanuit het Expertisecentrum RAL-Zuid de EV-Award uitgereikt aan de gemeente die het beste op weg is op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur en de aanmoedigingsprijs aan de gemeente die het meest inspirerende voorbeeldproject op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur heeft opgezet.

Kortom, elektrisch vervoer en laadinfra komt met vele uitdagingen, maar juist door hier gezamenlijk in op te trekken als provincies zijnde en met de gemeenten, het Rijk, netbeheerders e-rijders, en overige NAL-regio’s, weten we hier goed op in te spelen.

Bekijk het EVent 2021 hier terug!

 
 
Video afspelen

RAL Zuid en gemeentelijk beleid

De provincies Noord-Brabant en Limburg zijn samen de RAL regio Zuid. Met de netbeheerder en de inliggende gemeenten vormen zij de samenwerkingsregio Zuid.

Op korte termijn en in lijn met de NAL-doelstellingen, ligt de focus in de regio op de proactieve uitrol van een uniform, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig netwerk van publieke laadpunten voor personenauto’s en het zero emissie maken van het busvervoer conform het bestuursakkoord zero emissie openbaar vervoer per bus.

Op de middellange termijn verbreden we die focus naar andere vormen van laden en andere modaliteiten. De samenwerkingsregio verwacht een groei van het aantal elektrische bestelbussen de komende jaren en gaat onderzoek doen naar de behoefte aan snelladen door het groeiende aantal elektrische voertuigen in de regio. Gemeenten worden nu al gevraagd om beleid te ontwikkelen voor alle modaliteiten. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de provincie bouwstenen ontwikkeld die de gemeente als leidraad kan gebruiken voor het nieuw op te stellen EV beleid.

De bouwstenen gaan niet enkel in op een laadnetwerk voor personen voertuigen, maar ook andere modaliteiten zoals bussen en goederenvervoer.  

Uitgangspunten

De samenwerkingsregio hanteert de volgende uitgangspunten voor de realisatie van de opgave:

  1. Prioriteit afhankelijk van meest urgente opgave. De ontwikkelingen rondom elektrificatie voor OV en personenvervoer zijn het verst gevorderd. Dit maakt dat de urgentie om daar aan de slag te gaan hoger is dan bij andere modaliteiten zoals zwaarder vrachtvervoer.
  2. Ontwikkelingen worden per laadtype of laadlocatie benaderd. Laadinfrastructuur kan waar mogelijk door meerdere modaliteiten gebruikt worden (bijv. bestelvoertuig of e-truck aan een 22 kW lader voor personenvoertuigen). Dit dubbelgebruik komt van pas in de eerste fase(n) van de transitie naar volledig elektrische voertuigen.
  3. De ‘Ladder van Laden’ staat centraal. Bij de keuze voor laadinfrastructuur houden we de ladder van laden aan. Dat wil zeggen dat laadinfrastructuur op eigen terrein de voorkeur geniet, gevolgd door laadinfrastructuur op (semi)publieke ruimte waarna pas gekeken gaat worden naar laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Snelladen zien we als aanvullende voorziening. Verlengd private aansluitingen (VPA) worden niet (meer) als standaard gefaciliteerd in de regio, omdat blijkt dat deze niet als volwaardige openbare laadpunten kunnen worden ingezet. Dit laden vanuit een woning naar een openbare parkeerplaats met een kabel over of onder de stoep is ongewenst en maakt het juridisch (publiek vs privaat) zeer complex. Meer informatie kunt u vinden in ons kennisdocument over privaat laden in de publieke ruimte. 
  4. Sturen op laadzekerheid. De precieze hoeveelheid benodigde laadpunten laat zich moeilijk voorspellen. De samenwerkingsregio kiest er daarom voor om te sturen op laadzekerheid. Dat kan door (1) de laaddruk actief te monitoren of (2) het proactief plaatsen van laadinfrastructuur op basis van prognoses. Aantallen worden gebruikt als indicatie maar niet als exacte streefgetallen.
  5. Actieve ondersteuning op lokaal niveau. De samenwerkingsregio hecht er waarde aan dat gemeenten zelf de regie nemen en een lokaal toepasbare en gerichte visie opstellen met betrekking tot laadinfrastructuur. Om dit te faciliteren (zoals gesteld in de NAL) focust de regio zich op het ondersteunen van gemeenten en besteedt zij er aandacht aan dat verschillende onderwerpen op het juiste niveau worden afgehandeld. De samenwerkingsregio zorgt voor heldere communicatie tussen de verschillende schaalniveaus. De regio houdt tevens rekening met de opmars van elektrisch goederenvervoer voor nationale of internationale distributie met zware vrachtauto’s of trekker-opleggers vanaf het jaar 2024 of later.