Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

  • All
  • Provinciaal beleid
  • EV expertise
  • Gemeentelijke beleidsdocumenten
  • Publieke laadpalen
  • All
  • Provinciaal beleid
  • EV expertise
  • Gemeentelijke beleidsdocumenten
  • Publieke laadpalen
Moeten we wel laadinfrastructuur realiseren als in de toekomst alle auto’s op waterstof gaan rijden?

Op dit moment lijkt het niet aannemelijk dat er op korte termijn een enorme groei aan waterstof aangedreven personenvoertuigen bij zal komen. Voor zwaarder vervoer en binnenvaart lijken de kansen groter.

Is het aannemelijk dat de groei van EV door zal zetten de komende tijd?

Ja alles lijkt er op te wijzen dat de groei zelfs zal toenemen. Door grotere batterij capaciteit, kortere laadtijden, lagere prijzen en minder onderhoudskosten wordt EV rijden voor steeds meer mensen betaalbaar.

Wat zijn semi-publieke laadpalen?

Semi-publieke laadpalen zijn laadpalen die wel publiek toegankelijk zijn, maar niet in de openbare ruimte staan. Bijvoorbeeld op het eigen parkeerterrein van een winkel of bouwmarkt. Het is mogelijk dat deze semi-publieke laadpalen niet 24/7 beschikbaar zijn. Laadpalen op een bedrijventerrein kunnen bijvoorbeeld in de avonduren beschikbaar gesteld worden aan E-rijders en tijdens kantooruren slechts beschikbaar zijn voor werknemers.

Welke uitvoeringsmodellen zijn er om laadinfrastructuur te plaatsen binnen mijn gemeente?

Binnen de RAL-zuid regio gekozen voor een collectieve concessie voor de plaatsing en exploitatie van publieke laadpalen. Deze is gewonnen door Vattenfall. De meeste Brabantse en Limburgse gemeenten nemen deel aan deze collectieve concessie. Na een uitgebreide analyse van de mogelijkheden is een collectieve concessie door de RAL-Zuid regio als meest kansrijke aanpak naar voren gekomen. Gemeenten die niet deelnemen aan deze gezamenlijke concessie kunnen kiezen voor een vergunningenmodel. Door het stellen van algemene regels, kunnen leveranciers die aan de gestelde regels voldoen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van publieke laadpalen.

Per wanneer wordt ik geacht een laadvisie en plaatsingsbeleid opgesteld te hebben?

Door I&W is gesteld dat het streven moet zijn om medio 2021 laadvisie en plaatsingsbeleid in procedure tot vaststelling te hebben.

Welke vormen van laadinfrastructuur moet ik opnemen in mijn laadvisie en plaatsingsbeleid?

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur staat dat de integrale laadvisie moet gaan over alle vormen van laadinfrastructuur voor alle voertuigen. Aanvullend daarop moet goed nagedacht worden over de juiste mix van laadinfrastructuur voor de verschillende modaliteiten.

Hoe ga ik om met een verlengde private aansluiting (VPA)?

De Samenwerkingsregio ziet in verlengde private aansluitingen (VPA's) geen robuuste en toekomstbestendige oplossing en adviseert gemeenten geen verlengt private aansluitingen toe te staan. Kiest u voor semi publiek toegankelijke terreinen wel voor een VPA laat u dan goed informeren over de verschillende juridische en organisatorische uitdagingen.

Zijn EV en het laden daarvan in parkeergarages wel veilig?

Uit recent onderzoek is gebleken dat EV niet onveiliger zijn dan fossiel aangedreven voertuigen. Het blussen van de brand is echter anders. Het is dus wenselijk om advies te vragen experts bij realisatie. T.a.v. het realiseren van laadinfra in parkeergarages zijn adviezen opgesteld. Om onveilige situaties te voorkomen, adviseren we deze adviezen over te nemen.

Hoe ga ik om met laadpunten bij nieuwbouw?

Het Bouwbesluit bevat sinds 10 maart 2020 een verplichting tot aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dit komt ten goede aan een bredere toepassing van elektrisch vervoer. Dit betekent dat voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie (meer dan 25% van de gebouwschil wordt vervangen) van gebouwen met meer dan 10 parkeervakken het volgende geldt:Utiliteitsgebouwen moeten worden voorzien van minimaal 1 laadpunt en van loze leidingen voor de aanleg van laadpunten bij minstens 1 op de 5 parkeervakken.Bij woongebouwen moet voortaan elk parkeervak voorzien worden van loze leidingen. (Bij renovatie geldt een uitzondering wanneer de kosten van

Is het noodzakelijk om naast reguliere laadpunten ook snellaadpunten te realiseren?

Snellaadpunten zijn aanvullend aan de reguliere laadpunten en vervangen de reguliere laadpunten niet. Het kan soms wenselijk zijn om ook snellaadpunten te realiseren.

Is het noodzakelijk om het volledige verkeersbesluit stil te zetten als er op een of enkele locaties bezwaar wordt gemaakt?

Nee dat is niet noodzakelijk. Wanneer op een of enkele locaties bezwaar wordt gemaakt kunnen deze uit de procedure gehaald worden en kunnen de overige locaties verder in procedure.

Is het mogelijk om voor meerdere laadpalen tegelijkertijd een verkeersbesluit te nemen?

Ja dat is mogelijk. Er zijn al verschillende gemeenten die dit doen.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag middels dit formulier