Privacybeleid

Het EV expertise centrum RAL Zuid hecht aan privacy. Zij werkt nauw samen met overheden, burgers, bedrijven en andere instellingen, en zal daarbij zorg dragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Zij geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Veel verwerkingen van persoonsgegevens die door het EV expertise centrum worden gedaan komen voort uit de werkzaamheden welke door de provincie Noord-Brabant bij het EV expertise centrum zijn belegd. Het EV expertise centrum heeft een belangrijke rol als EV regisseur. Vanuit deze verbindende rol initieert, stimuleert, faciliteert en neemt zij zelf deel aan samenwerkingsverbanden. Binnen samenwerkingsverbanden worden persoonsgegevens alleen met andere partijen gedeeld, als daar een grondslag voor is. Goede invulling van de rol van EV regisseur vraagt ook om goed relatiemanagement. Persoonsgegevens die door de provincie worden verwerkt ten behoeve van het onderhouden van relaties, worden uitsluitend verwerkt indien betrokkenen schriftelijke toestemming hebben verleend. 

Het EV expertise centrum gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. Gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Daarnaast worden alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Hoe gaan wij met deze persoonsgegevens om?

Het EV expertise centrum draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben om vragen te beantwoorden over elektrisch vervoer (EV) in de regio Noord-Brabant en Limburg. Samen vormen zij zoals omschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) de NAL regio Zuid.

 Opslag van gegevens
 Voor de opslag van gegevens maakt het EV expertise centrum alleen gebruik van de daarvoor bestemde systemen. Persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking verwijderd. Voor bepaalde soorten gegevens dient het EV expertise centrum vanuit de Archiefwet te voldoen aan bewaartermijnen. De gegevens zullen in dat geval na het verstrijken van de bewaartermijn worden verwijderd.

Uw rechten

Vanuit de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de provincie Noord-Brabant als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die het EV expertise centrum van u verwerkt.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
  • U heeft het recht het EV expertise centrum te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien het EV expertise centrum geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen.
  • U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij de provincie Noord-Brabant, als opdrachtgever voor het EV expertise centrum een verzoek indienen. De provincie behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Daarnaast kunt u een klacht indienen indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Heeft u een klacht over de wijze waarop het EV expertise centrum of de provincie Noord-Brabant omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat doen we om uw gegevens te beschermen?

Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Periodiek laten wij een externe audit uitvoeren op de beveiliging van onze ICT-omgeving en ICT–systemen. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van risico’s die samengaan met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder. Dit doen wij onder andere met bewustwordingscampagnes, verplichte e-learnings en aandacht voor informatiebeveiliging en privacy tijdens bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

Vragen en contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement of over de wijze waarop de het EV expertise centrum omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het EV expertise centrum door te bellen naar 073-2340333 of een mail te sturen naar info@ralzuid.nl.

U kunt ook terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie welke u op de volgende manier kunt bereiken. Door te mailen naar dataprivacy@brabant.nl

Schriftelijk door uw vraag of opmerking te sturen naar: – Provincie Noord-Brabant
– t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
– 
Postbus 90151

— 5200 MC ‘s-Hertogenbosch


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.